مقررات ايمني ساختمان و نصب آسانسور

مقررات ايمني ساختمان و نصب آسانسور


مقررات ايمني ساختمان و نصب آسانسور

مقررات ساختمان و نصب اسانسور

 

 

 

كميسيون استاندارد "مقررات ايمني ساختمان و نصب آسانسور :

قسمت اول - آسانسورهاي برقي "كه توسط كميسيون هاي

مربوط تهيه و تدوين شده و در ششمين جلسه كميته ملي استاندارد

مكانيك و خودرو مورد تأييد قرار گرفته است ، اينك به استناد بند

يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات

صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملي ايران

منتشر مي شود .براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و

پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ،

استاندارد هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد

و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه

شود ، در هنگام تجديد نظردر كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار

خواهد گرفت .بنابر اين براي مراجعه به استاندارد هاي ملي ايران بايد

همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد .در تهيه و تدوين اين

استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود

و نيازهاي جامعه ،در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد هاي

بين المللي و استاندارد هاي ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته

هماهنگي ايجاد شود .

خرید آنلاین